Home Activiteiten Contact

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap

VERSCHUREN PIPELINE SERVICES B.V. (hierna te noemen VPLS)

Gevestigd en kantoorhoudende te Zaltbommel, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 33141364


 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden  zijn van toepassing op alle met VPLS B.V. gesloten overeenkomsten.
  2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.
  3. Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door VPLS zijn aanvaard.
 2. Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
  1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
  2. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in de door VPLS verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren zaken.
  3. Alle opgegeven prijzen  gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief BTW.
  4. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen.  Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren ( waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen , premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s ect ) een verhoging ondergaan, is VPLS gerechtigd deze verhoging  aan de afnemer in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien VPLS de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient zich op dit recht  tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat VPLS kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
  5. Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden en kosten voor rekening van de opdrachtgever:
   • Afschermen en bewaken van het bouwterrein;
   • ter beschikking stellen van schaft- en sanitaire voorzieningen conform Arbowetgeving;
   • het opstellen van kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen.
   • ter beschikking stellen afvalcontainers en stortkosten.
 3. Levering, risico en leverings- en reparatietijden
  1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het magazijn van VPLS. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van VPLS of elders is, ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn, voor rekening van de afnemer.
  2. Opgegeven levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, reparatie en/of installatie dient VPLS steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet VPLS een redelijke termijn worden  gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.​
 4. Betalingsvoorwaarden
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moet  betaling op rekening geschieden bij de aflevering van de zaken en/of na het verrichten van de werkzaamheden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan.
  2. Indien de vordering van VPLS niet contant of niet krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, is VPLS gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand- of de wettelijke rente indien deze hoger is  ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien de afnemer na aanmaning in gebreke blijft met betaling, is VPLS bovendien gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum    van € 113,45
  3. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de VPLS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VPLS het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, of wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder  dat VPLS tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van VPLS om betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zake en/of terzake van de wel door VPLS uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd het recht van VPLS om in verband  met de opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke VPLS op de afnemer heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
  4. Tijdens  de uitvoering van de overeenkomst is VPLS  gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van VPLS zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft VPLS het recht de overeenkomst  zonder rechtelijke tussenkomst en met terugwerkende  kracht ontbonden te beschouwen en reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van VPLS op vergoeding van kosten, rente en schade.
 5. Ontbinding
  1. ​​​​​​​Gehele  of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot VPLS richt, zal de afnemer te allen tijde VPLS eerst schriftelijk in gebreken stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na  te komen dan  wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
  2. De afnemer  heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
  3. Indien VPLS instemt met de ontbinding, zonder dat er  sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze vermogensschade wordt vastgesteld op tenminste 30% van de prijs ( incl. BTW ) die de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst aan VPLS had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door VPLS verrichte prestaties en heeft VPLS onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.​​​​​​​
 6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  1. ​​​​​​​VPLS  behoudt zich de eigendom voor  van door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestaties voor  door VPLS aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens  een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de afnemer aan VPLS voldaan zijn.
  2. De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door VPLS geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
  3. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens VPLS niet nakomt, is VPLS zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt VPLS de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  4. VPLS verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn  betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van VPLS, ten behoeve van andere aanspraken die VPLS op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van VPLS zijn medewerking  verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn.
 7. Aansprakelijkheid
  1. VPLS is slechts aansprakelijk voor directe schade gelede door de afnemer, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van VPLS, met dien verstande dat voor de vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen VPLS verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
  2. VPLS is niet aansprakelijk voor indirecte schade ( waaronder  begrepen bedrijfs- en/ of stagnatieschade ) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
  3. In geval niettegenstaande  de in art. 7.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige  aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op VPLS mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door VPLS geleverde zaken of de door VPLS verrichte werkzaamheden. Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag van de door VPLS geleverde zaken c.q. die door VPLS uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan VPLS schadeplichtig is.
  4. Indien er voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal de aansprakelijkheid van VPLS, uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs ( excl. Omzetbelasting ) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van VPLS in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van VPLS.
  5. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is VPLS niet aansprakelijk.
 8. Garantie
  1. ​​​​​​​Op geleverde zaken wordt door VPLS geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door VPLS geen garantie verstrekt.
  3. Toezeggingen van de fabrikant buiten de door hem gestelde garantiebepalingen binden VPLS op geen enkele wijze en kunnen VPLS derhalve nimmer worden tegengeworpen
  4. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke zijn ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of         ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand-of waterschade of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
  5. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens VPLS heeft voldaan
  6. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door VPLS in rekening worden gebracht.
 9. Reclames
  1. ​​​​​​​Zodra de zaken , door de afnemer ontvangen zijn, dient de afnemer vast te stellen of de zaken in elk opzicht in orde zijn en of zijn in overeenstemming zijn met de gedane bestelling.
  2. Eventuele  reclames, zowel op leveringen van zaken, als op uitgevoerde werkzaamheden/ reparaties, als op factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden/ reparaties, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij VPLS te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
  3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de werkzaamheden/ reparaties of ontvangst van de facturen.
  4. Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de afnemer VPLS niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
  5. Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens VPLS op te schorten.
 10. Overmacht
  1. ​​​​​​​Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van VPLS ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht  opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke redenen dan ook in gebreke blijven met aflevering van de leveranciers van VPLS, stakingen, uitsluitingen , verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, ect.
  2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van VPLS is VPLS gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de  overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VPLS tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is VPLS bevoegd en aan het einde daarvan is VPLS verplicht  te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 11. Toepasselijk recht en forumkeuzeproduct
  1. ​​​​​​​Op de met VPLS gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag ( Convention on the Internationale Sale of Goods ) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met VPLS gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten  welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door VPLS gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij VPLS een andere rechter mocht adieren.
 12. Bouwterrein
  1. ​​​​​​​​​​​​​​De opdrachtgever zorgt voor een goede bereikbare en toegankelijke werkplek. Geschikt voor werk bus met aanhanger.
  2. De opdrachtgever zorgt voor een werkput en/of sleuf met een veilig talud conform CROW 335 of een deugdelijke voorziening tegen inkalven van de werkput en/of sleuf. Tevens zorgt de opdrachtgever dat de werkputten en sleuven veilig toegankelijk zijn (ladder, leuning e.d.) conform Arbowetgeving.
  3. VPLS behoud zich het recht wanneer niet voldaan wordt aan art. 12.1. en/of 12.2. de werkzaamheden te staken totdat wel voldaan wordt aan deze artikelen. VPLS zal de stagnatie uren in rekening brengen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige stagnatie kosten of aansprakelijkheid.